کافی نت صفر یک

استخدام شرکت معدن جویان بابک

استخدام شرکت معدن جویان بابک

 

 

آزمون شرکت معدن جویان بابک
در راستای تکمیل کادر نیروی انسانی مورد نیاز خود ، از بومیان استان کرمان
بهمن ماه ۱۳۹۸
دفترچه راهنمای آزمون
سه شنبه ۰۸ / ۱۱ / ۱۳۹۸
شروع ثبت نام
جمعه ۱۸ / ۱۱ / ۱۳۹۸
خاتمه ثبت نام
از روز شنبه مورخ ۱۹ / ۱۱ / ۱۳۹۸
لغایت یکشنبه مورخ ۲۰ / ۱۱ / ۱۳۹۸
ویرایش اطلاعات
از روز سه شنبه مورخ ۲۲ / ۱۱ / ۱۳۹۸
لغایت پنجشنبه مورخ ۲۴ / ۱۱ / ۱۳۹۸
اخذکارت ورود به جلسه اینترنتی
روز جمعه مورخ ۲۵ / ۱۱ / ۱۳۹۸
تاریخ آزمون
در صورت بروز مشکل با شماره ۵ ۳۳۸۰۳۹۷۲ ۰۳۱ داخلی ۳۰۱ و  ۳۱۳ دفتر آزمون تماس حاصل نمایید.

 

آزمون جذب نیروی انسانی شرکت معدن جویان بابک

 

شـرکت معـدن جویـان بابـک در نظـر دارد بمنظـور تکمیـل نیـروی انسـانی در فـاز یـک خـود بـه تعـداد ۱۰۱ نفـر از طریـق برگـزاری آزمون جـذب نیـروی انسـانی از بـین داوطلبـان مـرد و زن، پـس از انجـام مراحـل آزمـون کتبـی ، مصـاحبه و گـزینش، از بـین پذیرفتـه شدگان نهایی فقط بومی استان کرمان دعوت به همکاری نماید.

 

بخش اول-شرایط عمومی

داشتن تابعیت ایرانی؛

انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت دائم برای داوطلبان مرد؛

عدم اعتیاد به مواد مخدر و دخانیات؛

نداشتن سابقه محکومیتّ مؤثر؛

داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام می شوند؛

اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛

التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛

دارا بودن شرایط احراز شغل متناسب با جداول نیازهای استخدامی برای شغل محل مورد تقاضا؛

نداشتن منع قانونی برای استخدام و تعهد خدمتی به دیگر سازمان ها؛

داوطلبان استخدام نباید از مستخدمین رسمی و پیمانی دستگاه های اجرایی و یا کارکنان مدت معین/دائم شرکتهای وابسته

(غیردولتی) باشند؛

احراز صلاحیت های عمومی پس از قبولی در آزمون کتبی و مصاحبه؛

 

بخش دوم- شرایط اختصاصی

  • داشتن مدرک تحصیلی متناسب با مقطع، رشته و گرایش تحصیلی اعلام شده در جدول نیازهای استخدامی؛
  • شرایط سنی مد نظر؛ حداکثر شرایط سنی:

دیپلم: ۳۰ سال؛ متولدین ۲۵/۱۱/۱۳۶۸ به بعد

فوق دیپلم: ۳۳ سال؛ متولدین ۲۵/۱۱/۱۳۶۵ به بعد

لیسانس و بالاتر: ۳۵ سال؛ متولدین ۲۵/۱۱/۱۳۶۳ به بعد

تبصره: در صرورت نداشـتن سـابقه و عـدم سـوء سـابقه و عملکـرد منفـی در سـوابق کـاری گذشـته مـدت سـابقه بـا پرداخـت بیمـه بـه سازمان تامین اجتماعی بـه سـقف سـنی افـزوده خواهـد شـد. همچنـین مـدت انجـام خـدمت سـربازی نیـز حـداکثر بـه مـدت ۴۲ مـاه به سقف سنی افزوده خواهد شد .حداکثر سـابقه کـار و خـدمت سـربازی کـه مـیتوانـد بـه شـرایط  سـنی اضـافه شـود ،۵ سال میباشد.

 

  • شرایط بومی مد نظر

فقط داوطلبانی مجاز به شرکت در آزمون می باشند که بومی استان کرمان باشند. در صورت شرکت افراد غیر بومی شرکت هیچ گونه تعهدی در خصوص جذب و استخدام نداشته و در هر زمان عدم بومی بودن فرد محرز گردد مراحل استخدام متوقف میشود.

اولویتهای بومی:

اولویت اول بومی: شهرستان شهر بابک

اولویت دوم بومی: استان کرمان

 

 

تعریف بومی:

کسی بومی اطلاق می شود که یکی از شرایط زیر را دارا باشد:

شهر محل تولد با شهر مورد نظر یکسان باشد؛

پنج سال آخر سکونت فرد متقاضی در شهر مورد نظر باشد؛

حداقل یک مقطع تحصیلی در شهر مورد نظر، تحصیل کرده باشد.

مراحل ثبت نام:

تکمیل فرم ثبت نام اینترنتی عکسدار

ارسال مدرک تحصیلی

پرداخت هزینه ثبت نام

متقاضیان واجد شرایط میبایستی نسبت به پرداخت وجه ثبت نام به مبلغ( ۵۰۰,۰۰۰ریال) پانصد هزار ریال به صورت الکترونیکی از طریق سامانه اینترنتی ثبت نام اقدام نمایند. (این مبلغ قسمتی از کل ثبتنام بوده و مابقی توسط شرکت پرداخت میشود)

متقاضیان شرکت در آزمون، باید پس از پایان ثبت نام کد پیگیری خود را یادداشت و تا پایان مراحل استخدام نزد خود نگهداری نمایند.

وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نخواهد شد؛

به ثبت نام های ناقص ترتیب اثر داده نمی شود؛

مدت ثبت نام به هیچ وجه تمدید نمی گردد.

صرفاً داوطلبانی می توانند در این آزمون ثبت نام نمایند که در زمان برگزاری آزمون دارای مدارک ذیل باشند:

دارا بودن مدرک لازم در مقطع و رشته تحصیلی مندرج در شرایط احراز مشاغل ذکر شده.

کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی و یا معافیت دائم

مدارک دال بر بومی بودن

زمان برگزاری آزمون و نحوه دریافت کارت شرکت در آزمون  ثبت نام از طریق سایت iheari.ir و Azmoon.iheari.ir تاریخ ثبت نام از ۰۸/۱۱/۱۳۹۸ لغایت ۱۸/۱۱/۱۳۹۸   ویرایش اطلاعات از ۱۹/۱۱/۱۳۹۸ لغایت ۲۰/۱۱/۱۳۹۸  دریافت کارت از ۲۲/۱۱/۱۳۹۸ لغایت ۲۴/۱۱/۱۳۹۸   زمان برگزاری آزمون : جمعه ۲۵/۱۱/۱۳۹۸

محل برگزاری و ساعت شروع آزمون بر روی کارت شرکت در آزمون درج و به هنگام پرینت کارت به آگاهی داوطلبان خواهد رسید.

توضیحات:

معرفی داوطلبان برای انجام مصاحبه حداکثر به میزان ۳ برابر ظرفیت اعلام شده، از میان افرادی که حدّ نصاب لازم تعیین شده را کسب کرده اند، به ترتیب بالاترین نمره آزمون کتبی (مجموع آزمون عمومی و تخصصی) انجام میگردد.

در صورتی که داوطلبی با مدرک تحصیلی رشته غیرمرتبط و یا پایین تر از مقاطع تحصیلی اعلام شده آگهی در آزمون شرکت نماید، از استخدام و ادامه اشتغال وی در هر مرحله، ممانعت به عمل خواهد آمد.

قبولی در آزمون کتبی به منزله استخدام قطعی نبوده، بلکه موکول به موفقیت داوطلبان در مراحل بعدی شامل مصاحبه، گزینش، معاینات پزشکی و عدم سوء پیشینه و نیازمندی میباشد.

 

جدول رشته شغلهای آزمون

جنسیت تعداد مقطع تحصیلی رشته و گرایش موردنیاز عنوان شغل ردیف
مرد   ۱ فوق لیسانس و بالاتر ۱-مهندسی معدن ۲- مهندسی معدن- فرآوری معاون فنی تولید   ۱
مرد   ۱ لیسانس ۱-مدیریت کلیه گرایشها ۲- مهندسی معدن معاون اداری وپشتیبانی   ۲
زن/ مرد   ۱ لیسانس ۱-روابط عمومی ۲- کامپیوتر منشی دفتر رئیس   ۳
مرد   ۱ لیسانس و فوق لیسانس ۱-مهندسی معدن ۲- مهندسی معدن- فرآوری مدیر تولید   ۴
مرد   ۱۴ فوق دیپلم و لیسانس ۱- معدن ۲- مکانیک کلیه گرایشها تکنسین سنگ شکن   ۵
مرد   ۱۳ فوق دیپلم و لیسانس ۱- معدن – فرآوری ۲شیمی معدنی تکنسین تیکنر و فیلترپرس   ۶
مرد   ۱۵ فوق دیپلم و لیسانس ۱- معدن- فرآوری  ۲-شیمی معدنی تکنسین فلوتاسیون   ۷
زن/ مرد   ۱ لیسانس و فوق لیسانس ۱- شیمی معدنی ۲- شیمی تجزیه مدیر آزمایشگاه   ۸
زن/ مرد   ۸ لیسانس و فوق لیسانس ۱-شیمی معدنی ۲- شیمی تجزیه کارشناس آزمایشگاه   ۹
مرد   ۱ لیسانس و فوق لیسانس مکانیک کلیه گرایشها مدیر فنی   ۱۰
مرد   ۴ لیسانس ۱-برق قدرت ۲ برق صنعتی کارشناس برق   ۱۱
مرد   ۱۴ فوق دیپلم و لیسانس مکانیک کلیه گرایشها تکنسین مکانیک   ۱۲
مرد   ۱ لیسانس و فوق لیسانس مدیریت کلیه گرایشها مدیر اداری   ۱۳
زن/ مرد   ۲ لیسانس و فوق لیسانس ۱-        حسابداری کلیه گرایشها۲-        مدیریت مالی کارشناس مالی   ۱۴
مرد   ۵ فوق دیپلم (انبار) –لیسانس (حسابداری  مدیریت) ۱-انبار ۲ حسابداری کلیه گرایشها۳- مدیریت صنعتی انباردار   ۱۵
مرد   ۹ دیپلم و فوق دیپلم عمومی کلیه گرایشها نگهبانی   ۱۶
مرد   ۹ دیپلم و فوق دیپلم عمومی کلیه گرایشها راننده سبک، سنگین و نیمه سنگین   ۱۷
مرد   ۱ لیسانس و فوق لیسانس ۱-کارشناسی بهداشت محیط۲-مهندسی بهداشت محیط

۳-مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار ۴- مدیریت محیط زیست

کارشناس (HSE)   ۱۸
  ۱۰۱ جمع کل

 

 

 

 

 

 

مواد آزمون رشته شغلی ردیف
عمومی: ادبیات فارسی و آئین نگارش(۱۰ سوال)- احکام و معارف اسلامی(۱۰ سوال)- هوش و استعداد ریاضی(۱۰ سوال)- مهارت کار با رایانه ICDL(10 سوال)- زبان انگلیسی(۱۰ سوال)-تخصصی: کانی شناسی(۱۰ سوال)-مقاومت مصالح(۱۰سوال)-فلوتاسیون(۱۰سوال)-شیمی معدنی(۱۰سوال) معاون فنی تولید   ۱
عمومی: ادبیات فارسی و آئین نگارش(۱۰ سوال)- احکام و معارف اسلامی(۱۰ سوال)- هوش و استعداد ریاضی(۱۰ سوال)- مهارت کار با رایانه ICDL(10 سوال)- زبان انگلیسی(۱۰ سوال)-تخصصی: کانی شناسی(۱۰ سوال)-مقاومت مصالح(۱۰سوال)-فلوتاسیون(۱۰سوال)-شیمی معدنی(۱۰سوال) مدیر تولید   ۲
عمومی: ادبیات فارسی و آئین نگارش(۱۰ سوال)- احکام و معارف اسلامی(۱۰ سوال)- هوش و استعداد ریاضی(۱۰ سوال)- مهارت کار با رایانه ICDL(10 سوال)- زبان انگلیسی(۱۰ سوال)-تخصصی: کانی شناسی(۱۰ سوال)-مقاومت مصالح(۱۰سوال)-فلوتاسیون(۱۰سوال)-شیمی معدنی(۱۰سوال) تکنسین تیکنر و فیلتر پرس /تکنسین فلوتاسیون   ۳
عمومی: ادبیات فارسی و آئین نگارش(۱۰ سوال)- احکام و معارف اسلامی(۱۰ سوال)- هوش و استعداد ریاضی(۱۰ سوال)- مهارت کار با رایانه ICDL(10 سوال)- زبان انگلیسی(۱۰ سوال)-  تخصصی: مبانی سازمان و مدیریت(۱۰سوال)-مدیریت منابع انسانی(۱۰سوال)- اقتصاد خرد و کلان(۱۰ سوال)-سیستم های خرید،انبارداری و توزیع(۱۰سوال) مدیر اداری   ۴
عمومی: ادبیات فارسی و آئین نگارش(۱۰ سوال)- احکام و معارف اسلامی(۱۰ سوال)- هوش و استعداد ریاضی(۱۰ سوال)- مهارت کار با رایانه ICDL(10 سوال)- زبان انگلیسی(۱۰ سوال)-  تخصصی: مبانی سازمان و مدیریت(۱۰سوال)-مدیریت منابع انسانی(۱۰سوال)- اقتصاد خرد و کلان(۱۰ سوال)-سیستم های خرید،انبارداری و توزیع(۱۰سوال) معاون اداری وپشتیبانی   ۵
عمومی: ادبیات فارسی و آئین نگارش(۱۰ سوال)- احکام و معارف اسلامی(۱۰ سوال)- هوش و استعداد ریاضی(۱۰ سوال)- مهارت کار با رایانه ICDL(10 سوال)- زبان انگلیسی(۱۰ سوال)-  تخصصی: شیمی تجزیه(۱۰ سوال)-شیمی معدنی(۱۰سوال)-اصول خوردگی(۱۰سوال)-طیف سنجیمولکولی(۱۰سوال) مدیر آزمایشگاه /کارشناسآزمایشگاه   ۶
عمومی: ادبیات فارسی و آئین نگارش(۱۰ سوال)- احکام و معارف اسلامی(۱۰ سوال)- هوش و استعداد ریاضی(۱۰ سوال)- مهارت کار با رایانه ICDL(10 سوال)- زبان انگلیسی(۱۰ سوال)-  تخصصی: مقاومت مصالح(۱۰ سوال)-انتقال حرارت(۱۰سوال)-ترمودینامیک(۱۰سوال)-مکانیک سیالات(۱۰سوال) مدیر فنی   ۷
عمومی: ادبیات فارسی و آئین نگارش(۱۰ سوال)- احکام و معارف اسلامی(۱۰ سوال)- هوش و استعداد ریاضی(۱۰ سوال)- مهارت کار با رایانه ICDL(10 سوال)- زبان انگلیسی(۱۰ سوال)-  تخصصی: مقاومت مصالح(۱۰ سوال)-انتقال حرارت(۱۰سوال)-ترمودینامیک(۱۰سوال)-مکانیک سیالات(۱۰سوال) تکنسین مکانیک   ۸
عمومی: ادبیات فارسی و آئین نگارش(۱۰ سوال)- احکام و معارف اسلامی(۱۰ سوال)- هوش و استعداد ریاضی(۱۰ سوال)- مهارت کار با رایانه ICDL(10 سوال)- زبان انگلیسی(۱۰ سوال)-  تخصصی: مدارهای الکتریکی(۱۰ سوال)-تاسیسات الکتریکی(۱۰سوال)-الکترونیک(۱۰سوال)-ایمنی در برق(۱۰سوال) کارشناس برق   ۹

 

 

مواد آزمون رشته شغلی ردیف
عمومی: ادبیات فارسی و آئین نگارش(۱۰ سوال)- احکام و معارف اسلامی(۱۰ سوال)- هوش و استعداد ریاضی(۱۰ سوال)- مهارت کار با رایانه ICDL(10 سوال)- زبان انگلیسی(۱۰ سوال)-  تخصصی: مقاومت مصالح(۱۰ سوال)- استاتیک(۱۰سوال)- ترمودینامیک(۱۰سوال)- مکانیک سیالات(۱۰سوال) تکنسین سنگ شکن   ۱۰
عمومی: ادبیات فارسی و آئین نگارش(۱۰ سوال)- احکام و معارف اسلامی(۱۰ سوال)- هوش و استعداد ریاضی(۱۰ سوال)- مهارت کار با رایانه ICDL(10 سوال)- زبان انگلیسی(۱۰ سوال)-  تخصصی: اصول حسابداری(۱۰ سوال)- حسابداری مالی(۱۰سوال)-حسابرسی(۱۰سوال)- توسعه اقتصادی(۱۰سوال) کارشناس مالی   ۱۱
عمومی: ادبیات فارسی و آئین نگارش(۱۰ سوال)- احکام و معارف اسلامی(۱۰ سوال)- هوش و استعداد ریاضی(۱۰ سوال)- مهارت کار با رایانه ICDL(10 سوال)- زبان انگلیسی(۱۰ سوال)-  تخصصی: اصول روابط عمومی(۱۰ سوال)- مبانی کامپیوتر و برنامه سازی(۱۰سوال)-فناوری نوین ارتباطی(۱۰سوال)- کاربرد فناوری اطلاعات (۱۰سوال) منشی دفتررئیس   ۱۲
عمومی: ادبیات فارسی و آئین نگارش(۱۰ سوال)- احکام و معارف اسلامی(۱۰ سوال)- هوش و استعداد ریاضی(۱۰ سوال)- مهارت کار با رایانه ICDL(10 سوال)- زبان انگلیسی(۱۰ سوال)-  تخصصی: مبانی انبار(۱۰ سوال)- سیستم های خرید،انبارداری و توزیع(۱۰سوال)- اصول حسابداری(۱۰سوال)- اصول و مبانی مدیریت (۱۰سوال) انباردار   ۱۳
ادبیات فارسی و آئین نگارش(۱۵ سوال)- احکام و معارف اسلامی(۱۵ سوال)- هوش و استعداد ریاضی(۱۵ سوال)- مهارت کار با رایانه ICDL(15 سوال)- زبان انگلیسی(۱۵ سوال)- اطلاعات عمومی،دانش اجتماعی و قانون اساسی(۱۵سوال) نگهبانی/ رانندهسبک،سنگین و نیمه سنگین   ۱۴
عمومی: ادبیات فارسی و آئین نگارش(۱۰ سوال)- احکام و معارف اسلامی(۱۰ سوال)- هوش و استعداد ریاضی(۱۰ سوال)- مهارت کار با رایانه ICDL(10 سوال)- زبان انگلیسی(۱۰ سوال)-  تخصصی: اصول ایمنی و حفاظت محیطزیست(۱۰ سوال)-مدیریت HSE(10سوال)-طراحی سیستمهایایمنی(۱۰سوال)-آلودگی آب، هوا و آلودگی صوتی(۱۰سوال) کارشناس (HSE)   ۱۵

 

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با شماره تماس ۵-۳۳۸۰۳۹۷۲-۰۳۱ داخلی ۳۰۱ و ۳۱۳ دفتر آزمون تماس حاصل فرمایید.

دیدگاه‌ها (0)

  • دیدگاه های فینگلیش تایید نخواهند شد.
  • دیدگاه های نامرتبط به مطلب تایید نخواهد شد.
  • از درج دیدگاه های تکراری پرهیز نمایید.

*
*

کافی نت صفر یک ما می خواهیم اعلان ها را برای آخرین اخبار و به روز رسانی ها به شما نشان دهیم.
ردکردن
اعلان ها را مجاز کنید