کافی نت صفر یک

استخدام در شرکت کار و تامین اجتماعی سال ۹۹ (استخدام جدید)

استخدام در شرکت کار و تامین اجتماعی سال ۹۹ (استخدام جدید)

 

استخدام در شرکت کار و تامین اجتماعی سال ۹۹

استخدام شـرکت کار و تامین متعلق به سـازمان تامین اجتماعی

شـرکت کار و تامین متعلق به سـازمان تامین اجتماعی در نظر دارد به منظور تامین نیروی انسـانی مورد نیاز در مجموعه های مدیریت درمان تامین اجتماعی و ادارات کل بیمه ای در سـراسـر کشـور، به صـورت قرارداد موقت شرکتی نیرو جذب نماید.

بخش اول : شرایط عمومی داوطلبان

۱ .داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران
۲ .اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۳ .التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۴ .انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان (کارت معافیت پزشکی، قابل قبول نمیباشد)
۵ .داشتن سلامتی جسمی و روانی و عدم اعتیاد به مواد مخدر(فاقد معلولیت جسمی با تایید مراکز معتبر طب کار )
۶ .دارا بودن گواهی فراغت از تحصیل و تواناییهای لازم برای انجام وظایف و مسئولیتهای شغلی
۷ .نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر
۸ .عدم وجود هرگونه ممنوعیت استخدام در دستگاههای اجرایی توسط آراء مراجع قضایی و ذیصلاح.
۹ .داوطلبان جذب نباید جزء نیروهای بازخرید خدمت دستگاههای اجرایی و یا بازنشسته باشند.
۱۰ .عدم اشـتغال و همچنین نداشـتن تعهد انجام کار در سـایر سـازمانها، شـرکتهای دولتی و سـازمانهای وابسته به دولت
۱۲ .داشتن حداقل هجده (۱۸ (سال تمام و حداکثر بیست و شش (۲۶ )سال تمام.
تذکر (۱ : (حداکثر سن برای شغلهای «بهیار» و «کمک پرستار»، ۳۰ سال میباشد.
تـذکر (۲ : (ملاک عمـل در محـاســـبـه تـاریخ فراغـت از تحصـــیـل و کـارت پـایـان خـدمـت، روز برگزاری آزمون (۰۲/۰۸/۱۳۹۹ (میباشــد. ملاک زمان فراغت از تحصــیل، تاریخ فارغ التحصــیلی مندرج در گواهینامه موقت یا دانشنامه میباشد.
تذکر (۳ : (ملاک عمل برای محاسبه سن افراد، اولین روز ثبت نام (۰۳/۰۷/۱۳۹۹)میباشد.
۱۳ .موارد ذیل به میزان حداکثر سن افراد اضافه خواهد شد :
الف. میزان خدمت نظام وظیفه
ب. مدت اشتغال در واحدهای تابعه سازمان تامین اجتماعی، شرکتهای ماموریتی و تکلیفی مندرج در بند ج، کارگزاریهای رسـمی سـازمان مذکور و نیروهای شـاغل بیمارسـتانهای میلاد، البرز و سـایر مراکز درمانی متعلق به سازمان، با ارائه گواهی پرداخت حق بیمه، مشروط به آنکه سن داوطلبان از حداکثر ۳۲ سال تمام تجاوز ننماید. شــایان ذکر اســت ســایر ســوابق پرداخت حق بیمه به هر طریقی خارج از موارد مذکور مشــمول این بند نمیباشد.
ج. شـرکتهای ماموریتی و تکلیفی سـازمان تامین اجتماعی به شـرح زیر می باشـد : ۱ – موسـسـه املاک و مسـتغلات تامین اجتماعی ۲ -بانک رفاه کارگران ۳ -موسـسـه حسـابرسـی تامین اجتماعی ۴ -شـرکت گروه هتلهای هما ۵ -موسـسـه فرهنگی و هنری آتیه، ۶ -شـرکت رفاه گسـتر ۷ -شـرکت سـرمایه گذاری تامین اجتماعی ۸ -شـرکت بازرگانی بین الملل تامین اجتماعی ۹ -شـرکت انتشـارات علمی و فرهنگی ۱۰ -شـرکت کار و تامین ۱۱ -گروه پزشـکی حکمت ۱۲ -شــرکت ســرمایه گذاری خانه ســازی ایران ۱۳ -شــرکت مشــاور مدیریت و خدمات ماشــینی تامین ۱۴ -شرکت مهندسی تاسیسات و انرژی تامین

بخش دوم : مواد آزمون

الف) آزمون عمومی
مواد آزمون عمومی، برای تمامی مشاغل، عبارتند از :
۱ .فّناوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL )
۲ .زبان و ادبیات فارسی
۳ .معارف اسلامی
۴ .زبان انگلیسی عمومی
۵ .اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی
۶ .هوش و توانمندیهای عمومی
۷ .آشنایی اجمالی با سازمان تامین اجتماعی
۸ .اخلاق کارگزاران / تکریم ارباب رجوع

تبصـر ه : اقلیتهای دینی مصـرح در قانون اسـاسـی جمهوری اسـلامی ایران از پاسـخگویی به سـوالهای معارف اسـلامی معاف بوده و نمره مکتسـبه این داوطلبان، بر اسـاس مجموع تراز شـده سـایر سـوالهای آزمون عمومی محاسبه خواهد شد.

تذکر: منابع مربوط به بندهای ۷ و ۸ در سامانه ثبت نام آزمون بارگذاری شده است.

ب) آزمون تخصصی (صرفًا برای شغل «بهیار» و «کمک پرستار(بهدار )»)
۱ .اصول پایه کمک پرستاری
۲ .کنترل علایم حیاتی
۳ .اخلاق، ارتباط و رعایت حقوق بیمار
۴ .کمکهای اولیه
۵ .فوریتها

تذکر : کلیه سـوالات مواد آزمون عمومی و اختصـاصـی به صـورت چهار گزینه ای با ضـریب یک (۱ (میباشـند.
ضمنًا به ازای هر پاسخ اشتباه به سوالات، یک سوم نمره منفی در نظر گرفته خواهد شد

بخش سوم : مراحل ثبت نام

ثبت نام به صـورت اینترنتی از روز پنجشـنبه ۳ مهرماه ۱۳۹۹ تا پایان روز شـنبه ۱۲ مهرماه ۱۳۹۹ انجام خواهد پذیرفت. متقاضــیان باید در مدت زمان فوق، نســبت به ثبت نام اقدام نموده و از موکول نمودن آن به روزهای پایانی خودداری نمایند.
الف) مطالعه شرایط آزمون
داوطلب متقاضـی جذب، باید در زمان ثبت نام، شـرایط عمومی و اختصـاصـی مندرج در این دفترچه را داشـته اشـد. دفترچه آزمون در صـفحه اول سـامانه جهت دریافت و مطالعه داوطلبین قرار گرفته اسـت. اکیدًا توصـیه میشــود داوطلبین محترم، قبل از هرگونه اقدام بر روی ســامانه، شــرایط و ضــوابط آزمون را مطالعه و ســپس نسبت به پرداخت هزینه و ثبت نام در آزمون اقدام نمایند.

ب) تهیه فایل اسکن شده از مدارک
۱ .عکس پرسـنلی : داوطلب باید یک قطعه عکس پرسـنلی خود را با مشـخصـات زیر، اسـکن نموده و فایل آن را برای ارسال از طریق سامانه ثبت نام اینترنتی در اختیار داشته باشد :
– عکس ۳۴) تمام رخ) که در سال جاری گرفته شده باشد؛
– با فرمت JPG باشد. اندازه عکس اسکن شده باید حداقل ۲۰۰۳۰۰ و حداکثر ۳۰۰۴۰۰ پیکسل باشد؛
– تصویر داوطلب باید واضح، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه لکه باشد؛
– حجم فایل ذخیره شده باید حداقل ۱۵ کیلوبایت و حداکثر ۷۰ کیلوبایت باشد؛
– حاشیه های زائد عکس اسکن شده باید حذف شده باشد؛
– حتی الامکان عکس رنگی و دارای زمینه سفید باشد؛
تذکر ۱ :اسـکن و اسـتفاده از عکس روی کارتهای شـناسـایی (کارت ملی، شـناسـنامه و …) قابل قبول نیسـت و لازم است داوطلبان از اصل عکس پرسنلی و مطابق با توضیحات فوق، اقدام به اسکن نمایند.
تذکر ۲ :عکس خواهران باید با حجاب بوده و صورت کامل آنان مشخص باشد.
تذکر ۳ :در صـورت ارسـال عکس غیر معتبر، ثبت نام داوطلب باطل شـده و حق شـرکت در آزمون از وی سـلب میگردد. لازم به ذکر اسـت با توجه به مشـکلات به وجود آمده در آزمونهای اسـتخدامی، درخصـوص اشـتباه در ارسـال عکس داوطلبان، که این موضــوع اکثرًا برای داوطلبانی که در کافینت ثبت نام میکنند رخ داده اســت، تـاکیـد میگردد چنـانچـه ثبـت نـام خود را توســـط کـافینـت هـا انجـام میدهیـد، علاوه بر کنترل اطلاعـات ثبـت نـامی، حتمًا نسـبت به کنترل عکس ارسـالی دقت نما˻د تا اشـتباهًا عکس داوطلب دیگری به جای عکس شـما ارسـال نگردد. بدیهی اسـت که در صـورت ارسـال عکس اشـتباه از طرف داوطلب، تخلف محسـوب شـده و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد.
۲ .کارت ملی
تذکر ۱ :داوطلب باید تص ـویر کارت ملی خود را به صــورت فایل با فرمت JPG و با وضــوح و کیفیت بالا در ســامانه بارگذاری نماید. حجم این فایل حداقل ۳۰ کیلوبایت و حداکثر ۲۰۰ کیلوبایت باشــد و حاشــیه های زائد حذف و ترجیحًا رنگی باشد.

استخدام کانونهای وکلای دادگستری
کلیک کن

ج) پرداخت وجه
متقاضـیان واجد شـرایط، باید با مراجعه به منوی «آزمون» در صـفحه اول سـامانه، بر روی گزینه «پرداخت هزینـه» کلیـک کرده و مبلغ ۸۱۰,۰۰۰ریـال هزینـه ثبـت نـام در آزمون را بـه اضـــافـه ۵,۰۰۰ریـال خـدمـات پیـامکی پرداخت نمایند. جهت این امر، داشتن کـارت بـانکی به همـراه رمـز اینتـرنتی و کد CVV۲ مورد نیاز میباشد.

«توکن پرداخت»، کد منحصــر به فرد و مخصــوص هر داوطلب اســت که در صــورت اقدام موفق، جهت پرداخت هزینه ثبت نام به داوطلب اختصـاص مییابد. لذا ضـروری اسـت داوطلبین، این کد «توکن پرداخت» را (که به شــماره تلفن همراه داوطلب نیز پیامک میگردد) تا پایان مراحل ثبت نام و دریافت «کد رهگیری» نزد خود نگهداری نمایند. همچنین این کد، با شـماره ملی و شـماره تلفن همراه ثبت شـده در ابتدای فرآیند پرداخت، در سامانه قابل بازیابی خواهد بود.
تذکر ۱ :در صـورتی که داوطلب بلافاصـله پس از پرداخت هزینه، امکان ثبتنام و انجام فرآیند مربوط به آن را نداشـته باشـد، با در دسـت داشـتن کد رهگیری پرداخت، میتواند در زمان دیگری اقدام به ثبت نام نماید. برای این امر، میبایسـت از منوی آزمون (در صـفحه اول سـامانه)، گزینه «ثبتنام در آزمون» را انتخاب و پس از وارد کردن اطلاعات درخواستی، اقدام به ثبت نام نماید.
تـذکر ۲ :در صـــورتی کـه داوطلـب بـه هر دلیـل پس از پـایـان موفقیـت آمیز مراحـل پرداخـت هزینـه، بـه توکن پرداخت خود دسـترسـی نداشـته باشـد، برای بازیابی توکن پرداخت، از منوی آزمون (در صـفحه اول سـامانه)، گزینه «بـازیـابی کـد رهگیری/توکن» را انتخـاب و پس از وارد کردن اطلاعـات درخواســـتی، دوبـاره توکن پرداخـت برای ایشان پیامک میشود.
تذکر ۳ :به ثبت نامهای ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختی، به هیچ وجه مسترد نمیگردد.

د) شروع فرآیند ثبت نام
فرآیند ثبت نام در سامانه، در هفت مرحله انجام میپذیرد تا داوطلب بتواند در هر مرحله، به راحتی اطلاعات خود را وارد سامانه نماید.
مرحله ۱ :بارگذاری مدارک
در این بخش، مدارک مشخص شده در «بند ب» بارگذاری میگردد.
مرحله ۲ :اطلاعات فردی
مشخصات فردی داوطلب در این بخش در سامانه ثبت میگردد.
مرحله ۳ :اطلاعات تحصیلی
اطلاعات تحصیلی داوطلب در این بخش وارد سامانه میگردد.
مرحله ۴ :سابقه کار
در این مرحله، سابقه کار(صرفًا مواردی که در همین آگهی مورد تا˻د است) وارد میشود
مرحله ۵ :شغل مورد درخواست
در این مرحله، سـامانه با توجه به اطلاعات ثبت شـده داوطلب در مراحل قبلی، شـغلهای قابل انتخاب را به داوطلـب نمـایش داده و داوطلب میتواند از بین آنها تنها یک مورد را به عنوان شـــغل مورد درخواســـت خود، انتخاب نماید.
تذکر: علاوه بر شـغل، محل مورد تقاضـا نیز میبایسـت انتخاب شـده و داوطلب در همه این موارد، فقط حق انتخاب یک مورد را خواهد داشت.
مرحله ۶ :اطلاعات تکمیلی
اطلاعات تکمیلی شــامل اطلاعات تماس با داوطلب و آدرس محل ســکونت میباشــد. همچنین داوطلب میتواند اسـتان محل آزمون خود را به سـامانه اعلام تا در صـورت امکان، سـامانه نزدیکترین حوزه آزمون را برای ایشان درنظر بگیرد (محل دقیق آزمون، بر روی کارت ورود به جلسه ذکر میگردد)
مرحله ۷ :کد رهگیری
تاکید میگردد صـرفًا در صـورتی ثبت نام فرد به پایان میرسـد که داوطلب وارد این مرحله شـده و از سـامانه «کد رهگیری» دریافت نماید.

ه) ویرایش اطلاعات
در زمانی که سـامانه جهت ویرایش اطلاعات داوطلبان باز میباشـد، داوطلبان میتوانند با مراجعه به پروفایل کاربری خود و کلیک بر روی بخش «ویرایش اطلاعات» اقدام به ویرایش اطلاعات ثبت شده خود نمایند.

نکته بسیار مهم : در صورتی که داوطلب جهت ویر ایش وارد سامانه شود ، حتمًا می بایست دوباره تمامی ۷ مرحله ر ا به صور ت کامل طی نموده و کد رهگیری خو د ر ا مشاهده نماید ، در غیر این صورت ، تغییرات مورد نظر ایشان اعمال نخواهد گردیدو همان اطلاعات قبل ا ز ویرایش برای داوطلب معتبر خواهد بو د .

و) زمان برگزاری آزمون و نحوه دریافت کارت شرکت در آزمون

کارت شــرکت در آزمون، از تاریخ ۲۹ مهرماه ۱۳۹۹ برای مشــاهده و پرینت بر روی ســایت مرکز آزمون جهاد دانشـــگـاهی بـه آدرس ir.hrtc.www قرار خواهـد گرفـت. آزمون در روز جمعـه ۲ آبـانمـاه ۱۳۹۹ در کلیـه مراکز اسـتانها و با توجه به آمــــار شـــــرکت کنندگان، حسـب مورد در برخی از شـهرسـتانها برگزار خواهد شـد. ملاک تعیین حوزه امتحانی داوطلبان، نزدیکترین حوزه برگزاری آزمون به «شــهرســتان اعلام شــده داوطلب در فرم ثبت نام جهت روز آزمون» می باشد که در فرم ثبت نام درج خواهند نمود. ساعت شروع و محل برگزاری آزمون بر روی کارت شـرکت در آزمون درج و به هنگام پرینت کارت به آگاهی داوطلبان خواهد رسـید. لازم به ذکر اسـت صـدور کارت شـرک ت در آزمو ن، به منزله تایید اطلاعات ارسـالی از سـوی داوطلبان نبوده و اصـل مدارک داوطلبان پس از اجرای آزمون، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 استخدام وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال ۹۹
کلیک کن

تذکر: داوطلبان گرامی میتوانند حوزه برگزاری آزمون خود را استانی غیر از استان محل سکونت خود انتخاب نمایند، به عنوان مثال سـاکنین شـهر کاشـان، میتوانند اسـتان قم را به عنوان محل برگزاری آزمون انتخاب کنند که فاصله آن نسبت به شهر اصفهان (که مرکز استان خودشان هست) کمتر میباشد.

بخش چهارم : مراحل و نحوه اعلام نتیجه

مراحل تعیین حدنصــاب علمی و معرفی افراد جهت ســایر مراحل جذب و به کارگیری به شــرح زیر صــورت میپذیرد :

الف) تعیین داوطلبان دارای حدنصاب علمی
معرفی داوطلبان جهت شـرکت در مصـاحبه و سـایر مراحل جذب، منوط به کسـب حد نصـاب لازم در آزمون کتبی بوده و انتخاب داوطلبان پذیرفته شده بر اساس ترتیب نمرات مکتسبه، مطابق قواعد زیر میباشد:
پس از برگزار ی آزمون، نمرات داوطلبان محاسـبه و حد نصـاب امتحان بر اسـاس بالاترین نمره مکتسـبه در آن شـغل محل محاسـبه و مبنای سـایر مراحل انتخاب داوطلبان قرار میگیرد.(مشـروط به این که از حداقل نمره ۲۵ از ۱۰۰ نمره کمتر نباشد)
پس از تعیین حدنصاب در آزمون مراحل زیر انجام خواهد پذیرفت:
۱ (داوطلبان فاقد حـــد نصاب، از ادامه سایـــر مـــراحل جذب، حذف و صرفًا کارنامه آزمون کتبی از طریق پروفایل شخصی جهت اطلاع برای آنها قابل مشاهده خواهد بود.
۲ (معرفی داوطلبان با سـقف ۲ برابر ظرفیت برای سـایر مراحل جذب، در صـورت کسـب حد نصـاب و بر اسـاس نمره کل آنان به ترتیب بیشترین نمره، انجام خواهد شد.
تذکر : کسـب حد نصـاب نمره علمی لازم در آزمون، هیچگونه حقی جهت جذب و به کارگیری ایجاد نمیکند و معرفی داوطلبان برای ســایر مراحل جذب و به کارگیری، صــرفًا از میان داوطلبانی که حدنصــاب نمره لازم را کسب نموده اند، صورت میپذیرد.

ب) معرفی لیست ۲ برابر ظرفیت جهت بررسی مدارک از بین دارندگان حدنصاب علمی انتخـاب داوطلبـان ۲ برابر ظرفیـت جهـت بررســـی مـدارک از بین داوطلبـانی کـه حـد نصـــاب لازم را کســـب نموده اند، بر اسـاس نمره کل آنان به تعداد ۲ برابر ظرفیت پذیرش در هر شـغل محل و به ترتیب نمرات صـورت می پذیرد.

ج) اعلام لیست ۲ برابر ظرفیت جهت انج ام مصاحبه از بین دارندگان حدنصاب آزمون علمی انتخاب داوطلبان ۲ برابر ظرفیت در هر شــغل محل (در صــورت وجود داوطلب واجد شــرایط) جهت انجام مصـاحبه صـرفًا از بین دارندگان حدنصـاب مرحله قبل که مدارک آنان بررسـی و مورد تایید قرار گرفته اسـت، بر اساس نمره کل آنان، در هر شغل محل صورت میپذیرد.

د) معرفی به گزینش (انتخاب یک برابر ظرفیت)
پس از برگزاری مصـاحبه، معرفی داوطلبان به گزینش بر اسـاس مجموع نمره کل نهایی آنان با وزن شـصـت درصد (۶۰ درصد) برای آزمون کتبی و چهل درصد (۴۰ درصد) برای مصاحبه و به تعداد یک برابر ظرفیت پذیرش (به عنوان نفر اصلی) خواهد بود.

بخش پنجم : تذکرات مهم

۱ .جذب و به کارگیری افراد با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، به صـورت قرارداد موقت شـرکتی و بدون تعهد رابطه استخدامی میباشد.
۲ .داوطلبان صرفًا در صورتی میتوانند در آزمون ثبت نام نمایند که مدرک تحصیلی (مقطع و رشته تحصیلی) آنان مطابق با عناوین مدرک تحصـیلی (مقطع و رشـته) مندرج در شـرایط احراز مشـاغل قید شـده در آگهی بوده و همچنین عنوان مدرک تحصیلی ثبت نامی (مقطع و رشته) در متن گواهینامه موقت عینًا درج گردیده باشد.
۳ .دارندگان مدارک تحصیلی پایین تر از مقاطع تحصیلی اعلام شده در شرایط احراز مشاغل مذکور در آگهی و همچنین مدارک تحصیلی معادل و افتخاری، حق شرکت در آزمون را ندارند.
۴ .افراد دارای مدارک بالاتر از مقاطع تحصـیلی اعلام شـده، برای شـرکت در آزمون میبایسـت مدرک مقطع تحصـیلی ذکر شـده در آگهی را داشـته باشـند. بدیهی اسـت انعقاد قرارداد انجام کار معین با پذیرفته شـدگان بر اساس مقاطع تحصیلی مندرج در آگهی میباشد.
۵ .داوطلبان جذب و بهکارگیری میبایست ســـلامت جسمـــانی و روانـــی و توانایی برای انجام کاری که به کارگیری میشوند را داشته باشند.
۶ .مسـئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلامشده در مفاد آگهی و یا ارائه مدارک به صورت ناقص در زمان بررسـی مدارک، مصـاحبه و گزینش بر عهده داوطلب خواهد بود و چنانچه در هر مرحله از جذب، محرز شـود داوطلب اطلاعات خلاف واقع اظهار نموده و یا فاقد شـرایط مندرج در آگهی باشـد و یا در صـورت بروز هرگونه اشــتباه در فرآیند آزمون که منجر به ورود داوطلب به مرحله بعدی شــده باشــد، از انجام مراحل بعدی محروم گردیده و در صورت انعقاد قرارداد انجام کار معین، قرارداد مزبور لغو و بلااثر میشود.
۷ .وجه واریزی بابت ثبتنام، تحت هیچ عنوان عودت داده نخواهد شد.

دیدگاه‌ها (0)

  • دیدگاه های فینگلیش تایید نخواهند شد.
  • دیدگاه های نامرتبط به مطلب تایید نخواهد شد.
  • از درج دیدگاه های تکراری پرهیز نمایید.

*
*

کافی نت صفر یک ما می خواهیم اعلان ها را برای آخرین اخبار و به روز رسانی ها به شما نشان دهیم.
ردکردن
اعلان ها را مجاز کنید