کافی نت صفر یک

استخدام دانشگاه علوم پزشکی کرمان (اعلام نتیجه نهایی)

unknowpicture

استخدام دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 

 

خبر ۳۰ خرداد ۹۸ – اعلام نتیجه نهایی پذیرفته شدگان رشته شغلی کمک پرستاری جهت معرفی به هسته گزینش

ضمن آرزوی موفقیت سایت «استخدام» برای کاربران شرکت کننده در آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی کرمان به اطلاع می رسانیم ، پیرو اطلاعیه مورخ ۹۸/۳/۱۲ در رابطه با مصاحبه تخصصی آزمون قراردادی ۹۷/۷/۲۷ در رشته شغلی کمک پرستاری ، با توجه به اعمال سهمیه ایثارگران و مجموع نمره کتبی و نمره مصاحبه داوطلبان ، اسامی پذیرفته شدگان نهایی اعلام گردید.

 

لینک اعلام نتایج


خبر ۹ بهمن ۹۷ – اطلاعیه فهرست واجدین شرایط شرکت در مصاحبه تخصصی آزمون قراردادی ۹۷/۰۷/۲۷

پیرو اطلاعیه مورخ ۹۷/۰۹/۰۵ در خصوص اعلام اسامی متقاضیان مرحله اول آزمون قراردادی مورخ ۹۷/۷/۲۷ با توجه به بررسی مدارک صورت گرفته بدینوسیله فهرست واجدین شرای شرکت در مصاحبه تخصصی آزمون یاد شده به شرح جدول شماره اعلام می گردد

برای مشاهده اطلاعیه اینجا کلیک نمایید


خبر ۶ آذر ۹۷ – اعلام نتایج اولیه آزمون قرار دادی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

ضمن آرزوی موفقیت سایت «استخدام» برای کاربران شرکت کننده در آزمون استخدام علوم پزشکی کرمان به اطلاع میرسانیم، نتایج آزمون اعلام شد

مشاهده نتایج کلیک کنید


خبر ۲۷ شهریور ۹۷ – اعلام نتایج نهایی دانشگاه علوم پزشکی سیرجان

ضمن آرزوی موفقیت سایت «استخدام» برای کاربران شرکت کننده در آزمون استخدام علوم پزشکی سیرجان به اطلاع میرسانیم، نتایج نهایی دانشگاه علوم پزشکی سیرجان اعلام شد

برای مشاهده نتایج نهایی اینجا کلیک نمایید


خبر ۲۰ شهریور ۹۷ – دریافت کارت آزمون استخدام علوم پزشکی سیرجان

ضمن آرزوی موفقیت سایت «استخدام» برای کاربران شرکت کننده در آزمون استخدام علوم پزشکی سیرجان به اطلاع میرسانیم،لینک دریافت کارت آزمون فعال گردید.

 برای دریافت کارت اینجا کلیک نمایید


خبر ۱۵ شهریور ۹۷ – اطلاعیه دانشکده علوم پزشکی سیرجان درباره دریافت کارت ورود به جلسه آزمون قراردادی سال ۹۷ 

پیرو اطلاعیه مورخ ۳/۶/۹۷ ، بدینوسیله به اطلاع میرساند کلیه متقاضیان ثبت نام در آزمون قراردادی سال ۹۷ می توانند در تاریخ های ۲۰/۶/۹۷ ، ۲۱/۶/۹۷ و ۲۲/۶/۹۷ به آدرس اینترنتی http://sanjeshp.kmu.ac.ir مراجعه و کارت ورود به جلسه را دریافت نمایند.

ضمناً تاریخ برگزاری آزمون مورخ ۲۳/۶/۹۷ و مکان برگزاری آزمون سالن امتحانات دانشگاه پیام نور سیرجان واقع در بلوار سید احمد خمینی می باشد، حضور شرکت کنندگان یک ساعت قبل از برگزاری آزمون الزامی میباشد.

ساعت برگزاری آزمون ۹ صبح می باشد.


خبر ۲۶ اسفند ۹۶ – فهرست اسامی دعوت شدگان جهت بررسی مدارک دانشگاه علوم پزشکی کرمان

برای مشاهده فهرست اسامی اینجا کلیک نمایید


خبر ۲ اسفند ۹۶ -دریافت کارت آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمان

کاربران گرامی برای دریافت کارت آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمان روی لینک زیر کلیک نمایید

برای دریافت کارت آزمون اینجا کلیک نمایید


خبر ۱۹ دی ۹۶ – آگهی پذیرش بهورز و استخدام قراردادی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در واحدهای تحت پوشش طبق مفاد دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای بکارگیری افراد در دستگاه های اجرایی در نظر دارد از محل سهمیه های استخدامی شماره ۲۰۹/۸۵/د  مورخ ۱/۲/۹۵معاونت توسعه مدیریت و منابع و بند ۴ مصوبات مشترک هیات امناء دانشگاه مورخ ۷/۷/۹۵ مبنی بر موافقت با اجرای دستورالعمل اجرایی پذیرش و استخدام بهورز تعداد ۵۱ نفر از افراد واجد الشرایط را از طریق امتحان عمومی و تخصصی مصاحبه و گزینش برای پذیرش رشته شغلی بهورزبه صورت قراردادی به شرح ذیل استخدام می نماید


آگهی پذیرش بهورز و استخدام قراردادی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در واحدهای تحت پوشش طبق مفاد دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای بکارگیری افراد در دستگاه های اجرایی در نظر دارد از محل سهمیه های استخدامی شماره ۵۸/۹۰۲/د مورخ ۱/۹/۲۸ معاونت توسعه مدیریت و منابع و بند ۴ مصوبات مشترک هیات امناء دانشگاه مورخ ۷/۷/۲۸ مبنی بر موافقت با اجرای دستورالعمل اجرایی پذیرش و استخدام بهورز تعداد ۵۱ نفر از افراد واجد الشرایط را از طریق امتحان عمومی و تخصصی مصاحبه و گزینش برای پذیرش رشته شغلی بهورز به صورت قراردادی به شرح ذیل استخدام می نماید:

جدول نیازهای استخدامی

شرایط احرازتعداد مورد  نیازجنسیتمحل جغرافیایی خدمتعنوان رشته شغلیردیفمردزن

گواهینامههه دیههکلم کامههلمتوسطه 

و یاگواهینامه فهو  دیهکلمدر رش ته ه ای به ورزی ، بهداشت عمومی )گرایش مبههارزه بهها بیماریههها( ، بهداشت حرفهه ای و یهابهداشت محیط   

 ۸۴ *ــ

–                     شهرستان ارزوئیه : روستاهای )پتکان دشت ده محمد شفیع سلطان آبادیک    سیاه کوه قادر آباد( 

–                     شهرستان بافت : روستاهای )اسلام آباد طرنگ امیر آباد گوغر ضمیمه خبر- دیخوئیهه کشهکوئیه ضمیمه بیدکردوئیه- تاج آباد(

–                     شهرستان بردسیر : روستاهای )قلعه عسکر- شیرینک نارپ بهرامجرد- خرمنده ده بالا درونوئیهه سرملک دستجرد ماهونک(

شهرستان رابر: روستاهای ) قنات ملک ننیز علیا- برف انبار( – شهرستان راور : روستاهای )ده علی- حرجند(

–                     شهرستان زرند : روستای )ده چنار (

–                     شهرستان شهربابک: روستاهای )اشکور – شیب تل- ضمیه خبر- شریک آباد- مهر آباد- عباس آباد(

–                     شهرستان کرمان: روستاهای )معز آباد ده زیار سرآسیاب ۶– حجت آباد – پشته شیران،- گهروه کهوه باداموئیه گزک- کشیت  – رحیم آباد قناتغستان ) – شهرستان کوهبنان : روستای)جور(

بهورز مرد  ۱

 

گواهینامه دیهکلم کامهلمتوسطه  و یا

گواهینامه فو  دیکلم در رش ته ه ای به ورزی ،بهداشهه ت عمهه ومی )گه رایش خه انواده( و مامایی

 

 ۳۳ ـــ  * –                    شهرستان ارزوئیه: روستاهای )حسین آباد قادر آباد- علی آباد( 

–                    شهرستان بافت : روستاهای )چهار طا  بریدوئیه برکنان ضمیمه خبر قلاطوئیه  ضهمیمهطرنگ(

–                    شهرستان بردسیر: روستاهای )ماهونک کمال آباد- باغ حاجی( شهرستان راور: روستای ) خورند- دهوج(

–                    شهرستان زرند: روستاهای )احمد آباد نعیم آباد روح آباد ۲ (

–                    شهرستان شهربابک: روستاهای )ملک آباد- مهر آباد- قنات النوج شیب تل پیرجل (

–                    شهرستان کرمان: روستاهای )معز آباد عرب آباد  – قوام آبهاد جوشهان – شهورآباد – هوتهک هشتادان زوار (

–                    شهرستان کوهبنان: روستاهای )جور- ده علی- افزاد (

 

بهورز زن  ۲
 

 

شرایط عمومی: 

 1. اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 2. داشتن تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران
 3. التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 4. ۸. داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت )ویژه برادران( تبصره :

معافیت پزشکی در صورتی پذیرفته خواهد شد که براساس اعلام کمیسیون پزشکی دانشگاه با وظایف بهورزی منافات نداشته باشد.

 1. عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر و روانگردان
 2. عدم سابقه محکومیت جزائی موثر
 3. داشتن سلامت جسمانی و روانی، اجتماعی و توانایی برای انجام کار بهورزی و قابلیت انجام فعالیتهای مرتبط با آن از جمله دهگردشی و انجام سیاریها در روستاههای تحت پوشش )با تائید کمیسیون پزشکی(
 4. ۴. نداشتن سابقه اخراج از مراکز آموزش بهورزی و سایر واحدهای دانشگاه
 5. ۹. داوطلبان نباید مستخدم رسمی، ثابت و پیمانی و یا بازخرید خدمت موسسه و سایر دستگاههای دولتی باشند.

تبصره: نیروهای قراردادی دانشگاه در صورت احراز شرایط  مندرج در آگهی مجاز به شرکت در آزمون مزبور می باشند.

 1. ۱۱. نداشتن منع استخدام در دستگاههای دولتی به موجب آراء مراجع قانونی شرایط اختصاصی
 2. ۱. دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم در رشته های مختلف )غیر از دیپلم های متعهد خدمت( که مدرک آنان مورد تائید اداره آموزش و پرورش باشد.
 1. ۳. دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم در رشته بهداشت عمومی )بهداشت خانواده( یا مامایی بررای داوطلبان زن و مردرکتحصیلی فوق دیپلم در رشته های بهداشت عمومی )مبارزه با بیماریها( بهداشت حرفه ای و بهداشت محیط بررای داوطلبان مرد که مدرک آنان مورد تائید وزارت علوم و تحقیقات و یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد.

تبصره: 

 • شرکت داوطلبان دارای مدرک تحصیلی فوق دیرپلم در رشرته هرای متفراوت برا رشرته هرای اشراره شرده در بنرد ۹ و همچنریندارندگان مدرک تحصیلی بالاتر از مقطع فوق دیپلم  در آزمون مجاز نمی باشد.
 • شرکت دانشجویان در آزمون های پذیرش بهورز بلامانع است و در صورت احراز قبولی ، پذیرش آنان مسرتلزم ارائره انصررا قطعی و گواهی دانشگاه محل تحصیل مبنی بر عدم امکان دریافت هرگونه مدرک دانشگاهی قبل از شروع کلاس هرای بهرورزیمی باشد.
 1. ۳. پذیرش بهورز صرفاً به صورت بومی صورت می گیرد :

-داوطلبان بایستی برای هر خانه بهداشت یکی از شرایط ذیل را داشته باشند تا بومی محسوب گردند.

الف : محل تولد داوطلب )طبق مندرجات شناسنامه( با روستا و یا شهرستان مورد تقاضای بهورز یکی باشد و همچنرین سرکونتداوطلب حداقل در دو سال اخیر تا تاریخ اولین روز شروع ثبت نام )۹۰/۱۰/۲۹( در روستای مورد نظر محرز گردد.

ب: حداقل دو مقطع کامل تحصیلی از مقاطع تحصیلی )ابتدایی،  راهنمایی، دبیرسرتان( را در روسرتا یرا شهرسرتان مرورد تقاضرایپذیرش بهورز طی کرده باشند و همچنین سکونت داوطلب حداقل در  دو سال اخیر تا اولین روز شروع ثبرت نرام)۹۰/۱۰/۲۹( در روستای مورد نظر محرز گردد.

تبصره ۱: داوطلبان زن که شرایط بند الف و ب  را نداشته باشند؛ ولی با فررد واجرد شررایط مطرابق بنردهای الرف و ب  ازدواج کرده و حداقل دو سال از تاریخ ازدواج آنان تا اولین روز ثبت نام )۹۰/۱۰/۲۹( در آزمون گذشته باشد و سکونت شران در محرلمورد تقاضا پذیرش بهورز در این مدت محرز شده باشد به عنوان بومی تلقی  و پرذیرش آنران بلامرانع اسرت. بردیهی اسرت افررادبومی بند الف و ب نسبت به این افراد در اولویت هستند و این افراد نسبت به بومیان قمر در اولویت پذیرش خواهد بود.

تبصره ۲:  احراز شرایط سکونت داوطلبان مندرج در بندهای الرف و  ب و تبصرره ۱ از طریرق گرواهی شرورای اسرلامی روسرتا )ممهور به مهر وامضای تمامی اعضای شورا( یا تائید شبکه بهداشت )مرکز شهرستان مربوطه(  و یا خانه بهداشت)منضم برهرونوشت از پرونده بهداشتی متقاضی( با تایید مرکز بهداشت شهرستان صورت می پذیرد.

تبصره۳ : چنانچه داوطلبان بهورزی تا قبل از ثبت نام به دلیل ادامه تحصیل، گذراندن طرح،  و یا انجام دوره خدمت ضرروریسربازی در خارج از محل روستا سکونت داشته اند مشروط به آن که شورای اسلامی روستا سکونت آنان را گواهی کنرد و  خانرهبهداشت و مرکز بهداشت شهرستان بومی بودن فرد و اقامت وی را قبل از وضعیت های فروق الاشراره در روسرتای اصرلی یرا قمررمنطقه مورد تقاضا تایید نماید پذیرش آنها بلامانع است. لذا برای گروه های مذکور اقامت در دو سال اخیر در روستای مورد نظررضرورت ندارد مشروط بر این که خانواده وی اقامت دائم در روستای مورد نظر داشته باشد.

 تبصره۸ :  در صورت عدم وجود تعداد کافی از افراد واجد شرایط به تعرداد حرداقل ۹ نفرر بره ازای هرر مرورد پرذیرش، مریبایست از افراد واجد شرایط ساکن در روستاهای همجوار همان خانه بهداشت به ترتیب ذیل ثبت نام بعمل آورد:

الف( روستاهای قمر تحت پوشش خانه بهداشت براساس طرح گسترش شهرستان

ب( در صورت عدم وجود تعداد کافی متقاضی واجد شرایط در روستاهای تحت پوشش خانره بهداشرت مری تروان از روسرتاهایهمجوار تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی مربوطه تا شعاع ۱۸ کیلومتر، پس از تایید مرکز بهداشت شهرستان اقدام به ثبرت نراماز افراد واجد شرایط نمود.

گزینش بهورز از مناطق شهری در هر شرایطی ممنوع می باشد.

تبصره۵ :  در مناطق عشایری پذیرش بهورز با رعایت سایر مواد این آیین نامه از برین داوطلبران هرر ایرل و برا تاییرد بزرگران وریش سفیدان ایل با تایید اداره کل عشایری استان انجام می گیرد     .

 1. ۸. سن: حداقل سن برای دارندگان مدرک دیپلم ۱۹ و حداکثر ۹۹ و حداقل سن برای دارندگان مدرک فوق دیپلم ۱۵ و حداکثر ۹۵ سال تمام می باشد. تاریخ اولین روز شروع ثبت نام )۹۰/۱۰/۲۹(مبنای محاسبه سن قرار می گیرد.

تبصره ۱ : موارد ذیل به شرط ارائه تائیدیه های معتبر  به حداکثر سن مقرر اضافه می گردد در هر صورت سن داوطلب دیپلم با در                 نظر گرفتن موارد زیر نباید از ۹۵ سال و سن داوطلب فوق دیپلم نباید از ۰۰ سال تجاوز کند.

الف:  داوطلبان فوق دیپلم که طرح نیروی انسانی را به استناد قانون خدمت پزشکان و  پیراپزشکان انجام دادن به میزان انجام خدمت فوق

ب:  مدت خدمت انجام وظبقه دوره ضرورت آقایان بر اساس کارت پایان خدمت

تبصره ۲ : سقف سنی ایثارگران برابر قوانین مربوطه به شرح ذیل تعیین می گردد.

الف:  جانیازان- آزادگان- فرزندان و همسر شهدا، فرزندان و همسر جانباز ۹۸ درصد و بالاتر،  فرزندان و همسر آزادگان بالای یکسال اسارت از شرط حداکثر سن معا  می باشند.

ب: افراد خانواده معظم شهدا شامل )پدر- مادر- خواهر و برادر( به میزان ۸ سال

ج : رزمندگان با سابقه حداقل ۹ ماه حضور داوطلبانه از حداکثر سن معا  بوده و رزمندگان دارای کمتر از شش ماه سابقه به میزان حضور در جبهه آزمون ورودی: 

 1. ۱. سنجش داوطلبان دارای مدرک فوق دیپلم :

الف( آزمون توانمندیهای عمومی:  برای کلیه داوطلبان به صورت کتبی به عمل خواهد آمد. سئوالات آزمون توانمندیهای عمومی از دروس معار  اسلامی،  زبان و ادبیات فارسی،  زبان انگلیسی و اطلاعات سیاسی واجتماعی و مبانی قانونی ، هر درس ۱۸ سئوال و مجموعاً ۹۰ سئوال خواهد بود که به صورت سوالات چهار گزینه ای ) با اعمال یک نمره منفی به ازاء هر سه پاسخ غلط( طراحی می شود.

آزمون توانمندیهای عمومی مجموعاً ۹۰ نمره )معادل ۰۰ درصد از کل نمره آزمون( را به خود اختصاص خواهد داد.

– متقاضیان اقلیت های مذهبی به ۱۸ سوال معار  اسلامی پاسخ  نداده وامتیاز آن به سایر دروس عمومی به طور مساوی اختصاص داده خواهدشد

ب : آزمون تخصصی: برای کلیه داوطلبان به صورت کتبی بره عمرل خواهرد آمرد. سرئوالات آزمرون اختصاصری از واحردهای درسی اختصاصی شامل : نظام ارائه خدمات بهداشرتی درمرانی) ۰۰ سرئوال(، آمرار حیراتی و اپیردمیولو ژی) ۱۸ سرئوال( ، آمروزشبهداشت) ۱۸ سئوال( جمعاً ۹۰ سئوال تهیه می گردد که به صورت چهار گزینه ای ) با اعمال یک نمره منفی به ازاء هر سره پاسرخغلط( طراحی می شود. آزمون توانمنردیهای تخصصری مجموعراً ۹۰ نمرره )معرادل ۰۰ درصرد از کرل نمرره آزمرون ( را بره خروداختصاص خواهد داد.

 • کسب حداقل شصت درصد نمره کتبی به عنوان حد نصاب ورود به مراحل مصاحبه الزامی است .

ج( مصاحبه: از بین داوطلبان دارای حد نصاب در مرحله اول حداکثر بمیزان سه برابر ظرفیت پذیرش مصاحبه به عمل خواهد آمد که ۵۰ نمره )معادل ۴۰ درصد از کل نمره آزمون( را به خود اختصاص می دهد.

۲.سنجش داوطلبان دارای مدرک تحصیلی دیپلم

 

الف( آزمون توانمندیهای عمومی:  برای کلیه داوطلبان به صورت کتبی به عمل خواهد آمد. سئوالات آزمون توانمنردیهایعمومی از دروس دیپلم کامل متوسطه )شامل دروس ادبیات فارسی،  زبان انگلیسی، دین و زندگی( و اطلاعات سیاسی، اجتمراعیو مبانی قانون،  هر درس ۱۸ سئوال و مجموعاً ۹۰ سئوال خواهد بود که  به صورت چهارگزینه ای ) با اعمرال یرک نمرره منفری برهازاء  هر سه پاسخ غلط( طراحی می شود. آزمون توانمندیهای عمومی مجموعاً ۹۰ نمره )معادل ۹۰ درصد از کل نمرره آزمرون( رابه خود اختصاص خواهد داد.

ب( متقاضیان اقلیتهای مذهبی به ۱۸ سوال دین و زندگی پاسخ نداده و امتیاز آن به سرایر دروس عمرومی اختصراص داده خواهردشد.

 • کسب حداقل شصت درصد نمره کتبی به عنوان حد نصاب ورود به مراحل مصاحبه الزامی است .

ج( مصاحبه : از بین داوطلبان دارای حد نصاب در مرحله اول حداکثر به میزان سه برابر ظرفیت پذیرش مصاحبه به عمل خواهد آمد که ۵۰ نمره )معادل ۴۰ درصد از کل نمره آزمون( را به خود اختصاص می دهد.

 • تبصره : از میان داوطلبان به تعداد سه برابر ظرفیت پذیرش، به ترتیب نمره علمی و با در نظر گرفتن اولویتهای مقرر قانونی جهت انجام مصاحبه ضمن اطلاع رسانی از طریق سایت دانشگاه دعوت به عمل می آید. پس از انجام مصاحبه، از میان بالاترین امتیازات هر خانه بهداشت  به میزان دو برابر ظرفیت)اصلی و ذخیره( براساس مجموع نمرات کتبی و مصاحبه به هسته گزینش دانشگاه معرفی می گردند.

لیست نهایی پذیرفته شدگان پس از تایید صلاحیت عمومی توسط هسته گزینش دانشگاه اعلام می گردد.

نحوه ثبت نام و مدارک مورد نیاز

ثبت نام در بازه زمانی اعلام شده  از طریق سایت اینترنتی دانشگاه در دو مرحله به شرح ذیل انجام می گیرد.

 

 

مرحله اول: تحویل مدارک و ثبت نام مقدماتی

داوطلبان بایسرتی  در  مرحلره اول  برا در دسرت داشرتن مردارک ذیرل از تراریخ  ۹۰/۱۰/۲۹  لغایرت  پایران وقرت اداری  ۹۰/۱۱/۲۹   سالجاری به آموزشگاه بهورزی شهرستان محل سکونت و یا ستاد مراکرز  بهداشرت  شهرسرتانهای ( راور،کوهبنران ، ارزوئیره ، رابرر ) حضوراً  ارائه و  رسید دریافت نمایند. آموزشگاه بهورزی  موظف است کلیه تصاویر مدارک را با اصل آنهرا مطابقرت داده و در صورت دارابودن شرایط لازم نسبت به ثبت نام داوطلبان اقدام نمایند:

۱( تکمیل برگ درخواست شغل )موجود در سایت(.

۹( رسید بانکی مبنی بر پرداخرت مبلر ۰۰۰/۹۲۸ )دویسرت و نرود و پرن  هرزار( ریرال بررای دارنردگان مردرک فروق دیرپلم، و

۰۰۰/۱۸۷ )یکصد و پنجاه و هفت  هزار( ریال برای دارندگان مدرک تحصیلی )دیپلم( به حساب شماره  ۱۲۴۰۰۰۹۲۱ نزد بانرکرفاه بنام درآمدهای متفرقه دانشگاه  به عنوان حرق شررکت در امتحران عمرومی و تخصصری داوطلبران قابرل پرداخرت مری باشرد.

)جانبازان و فرزندان معظم شاهد از پرداخت مبل  مذکور معا  و سایر ایثارگران ۸۰ درصد مبل  مذکور را می پردازند(

۰( یک قطعه عکس ۴×۰ که بایستی متناسب با توضیحات سایت اینترنتی دانشگاه به انضمام فیش بانکی اسکن و ارسال شود.

 • اصل به همراه تصویرآخرین مدرک تحصیلی
 • اصل به همراه تصویر کارت ملی
 • اصل به همراه تصویر تمام صفحات شناسنامه
 • اصل به همراه تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم )ویژه برادران(
 • اصل به همراه تصویر پایان طرح مشمولین خدمت پزشکان و پیراپزشکان )نیروهای طرحی ( درصورت استفاده از معافیت سنی

– اصل به همراه تصویر مدارک دال بر بومی بودن )مقاطع تحصیلی اشاره شده در شرایط اختصاصی و فرم تائید سکونت(

 • اصل به همراه تصویر مدارک دال بر ایثارگری ومعلولیت حسب مورد از مراجع ذیربط
 • اصل به همراه تصویر سایرمدارک طبق مفاد آگهی حسب ضرورت

*ملاک تعیین تاریخ فارغ التحصیلی، پایان خدمت نظام وظیفه و طرح نیروی انسانی آخرین روز ثبت نام) ۹۸/۱۱/۲۹( می باشد .

تبصره :  مدرک تحصیلی وگواهی انجام خدمات قانون پزشکان و پیراپزشکان یا معافیت از مراجع ذیرربط اسرتعلام خواهرد شرد و تطبیق اولیه انجام شده در بند فوق ملاک قطعی براصالت مدارک نخواهد بود.

مرحله دوم:ثبت نام الکترونیکی

آموزشگاههای بهورزی پس از تحویل وتائید مدارک داوطلبران   ملرزم هسرتند حرداکثر ترا تراریخ ۹۸/۱۱/۲۹ نسربت بره ثبرت نرامالکترونیکی داوطلبان واجد شرایط به آدرس اینترنتی www.sanjeshp.kmu.ac.ir   اقدام نموده و کلیه مدارک تحرویلی رابه معاونت بهداشتی دانشگاه جهت تایید نهایی ارسال نمایند.

به ثبت نام ناقص ویا ارسال مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی شود.

 

 

زمان و محل توزیع کارت

کارت ورود به جلسه امتحان توانمنردیهای عمرومی و تخصصری از روز  سره شرنبه) ۰۱/۱۹/۱۰۲۹( لغایرت  پایران وقرت اداری روز

پنجشنبه) ۰۰/۱۹/۱۰۲۹(  با استفاده از کد رهگیری از طریق سایت اینترنتی آزمرون  بره آدرس   www.sanjeshp.kmu.ac.ir   قابل چاپ و همچنین در محل ثبت نام اولیه  نیز قابل تحویل خواهد بود.

زمان برگزاری آزمون روز جمعه ۴۰/۱۲/۹۶  می باشد و  محل برگزاری امتحان در هنگرام توزیرع کرارت بره اطرلاع داوطلبرانخواهد رسید.

تذکرات: 

– ایثارگران شامل جانبازان،  آزادگان و رزمندگانی که حداقل ۹ ماه  سابقه  حضور داوطلبانه در جبهه های جنگ تحمیلری دارنردو نیز خانواده های معظم شهداء، مفقودین و جانبازان در صورت دارا بودن شرایط مندرج درآگهی )مردرک تحصریلی وبومی بودن( و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به شرح ذیل از اولویت قانونی برخوردار خواهند بود.

۹- از کل مجوز تخصیص یافته ۲۲ درصد آن به جانبازان و آزادگران فاقرد  شرغل و فرزنردان و همسرران شرهداء و فرزنردان و همسران جانبازان بیست و پن  درصد و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان برالای یکسرال اسرارت، رزمنردگان دارای شرش مراهخدمت داوطلبانه در جبهه و  خواهران و برادران شهداء با در نظر گرفتن اولویت های قانونی،  پس از شرکت در آزمون و تائیرد ومعرفی از سوی بنیاد شهید و امورایثارگران استان اختصاص می یابد و  ۲ درصد سهمیه استخدامی باقیمانده  به  همسر و فرزنردانرزمندگان با سابقه حداقل ۹ ماه حضور داوطلبانه در جبهه  و فرزندان جانبازان زیر بیست و پن)  ۹۸( درصد و آزادگان زیرر  یرک)۱( سال  اختصاص می یابد.

در مواردی که نیاز به تخصص دارد رعایت شرایط علمی )شرایط احراز مندرج درآگهی( الزامی است.

۰- انتخاب  سهمیه ایثارگران به ترتیب نمره فضلی از بین ایثارگران واجد شرایط که در زمان مقرر ثبت نام نموده و حد نصاب نمره آزمون را کسب نموده اند؛ انجام خواهد شد.

۴- پذیرش مازاد بر سهمیه ایثارگران از طریق رقابت با سایر داوطلبان واجد شرایط صورت خواهد گرفت.

 • جانبازان و خانواده محترم شهدا درصورت داشتن کارت شناسایی از بنیاد شهید و امورایثارگران با ارائه تصویر آن نیازی به اخذ و ارائه گواهی از بنیاد مذکور ندارند.
 • معلولین عادی به شرط دارا بودن شرایط مندرج درآگهی و کسب حد نصاب نمره به ترتیب نمره فضلی ازسه)۰ ( درصد سهمیه قانونی مربوطه برخوردار خواهند بود. مراتب تائیدیه توانایی انجام امور بهورزی این عزیزان از شورای پزشکی استعلام خواهد گردید.

۷- تمامی باقیمانده سهمیه استخدامی به  داوطلبان بومی درصورت برخورداری از شرایط مندرج درشرایط اختصاصی آگهی به ترتیب نمره فضلی اختصاص می یابد.

۵- به مدارک ارسالی دارندگان مدرک تحصیلی بالاتر و پائین تر از مقاطع تحصیلی اعلام شده در شرایط احراز مشاغل مورد اشاره و همچنین مدارک معادل ترتیب اثرداده نخواهد شد.

۲- مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده درمتن آگهی برعهده داوطلب خواهد بود و در هرر  مرحلره ازمراحل ثبت نام،  امتحان و جذب محرزشود داوطلب اطلاعات خلا  داده یا فاقد شرایط مندرج درآگهی است داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد حتی درصورت انعقاد قرارداد کار معین، قرارداد مزبور لغو و بلااثرمی گردد.

 • اخذ تائیدیه مدارک تحصیلی متقاضیان استخدام درصورت پذیرفتره شردن درامتحران )حرداکثر ۹ مراه پرس از اعرلام نتیجره(ازسوی دانشگاه الزامی است.
 • سپردن تعهد رسمی به دانشگاه قبل از شروع به تحصیل مبنی بر این که پس از اتمام دوره آموزش بهورزی در خانه بهداشت مورد تعهد حداقل به مدت ۱۸ سال در روستا مورد نظر انجام وظیفه نماید الزامیست واین تعهد برای کلیه بهرورزان)اعم از سرهمیهایثارگری وغیر سهمیه ایثارگری(  تا پایان  مدت قابل خرید و انتقال نمی باشد.

۱۹- پذیرفته شدگان که پس از شروع دوره آموزش بهورزی از ادامه دوره انصرا  نماینرد ضرمن پرداخرت هزینره هرای مربوطرهمجاز به به ثبت نام در آگهی های بعدی پذیرش بهورز دانشگاه نمی باشند.

۱۰- انتخاب نهایی پذیرفته شدگان امتحان پس از طی مراحل مصاحبه و گزینش صورت خواهد گرفت.

۱۴- هرگونه اطلاع رسانی درخصوص آزمون از طریق سایت اینترنتی خواهد بود و داوطلبان اطلاعات مورد نیاز خود را صررفاً ازاین طریق دریافت خواهند کرد.

 • با توجه به اینکه ملاک ثبت نام از متقاضیان تکمیل برگ درخواست شغل موجود در سایت می باشد لازم اسرت در تکمیرلآن نهایت دقت را به عمل آورده و هیچگونه اصلاحاتی پس از ثبت نام قابل پذیرش نخواهد بود.
 • داوطلبان منحصراً مجاز به انتخاب یک شغل و یک محل جغرافیایی خواهند بود.

۱۷- مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان که واجد  شرایط  بوده و مجاز به شرکت در آزمون می باشند مشرروط برر آنکه قبل از شروع دوره کارآموزی بهورزی از ادامه طرح  انصرا  داده  و یرا طررح آنران پایران یافتره باشرد؛ مجراز بره شررکت درآزمون خواهند بود.

۱۵- متقاضیان مربوطه حداکثر به مدت ۱۸ روز پس از اعلام نتیجه مهلت دارند تا نسبت به ارائه اعتراضات اقردام نماینرد و کمیترهپذیرش بهورز تحت نظر کمیته آزمون دانشگاه موظف است طی دو هفته کاری بررسی واعلام نتیجه نماید.

 

۱۲- چنانچه در هر یک از مراحل پذیرش خلا  اطلاعات اعلام شده توسط داوطلب محرز شود مراحل طی شده کران لرم یکرن

تلقی و حتی در صورت شرکت در کلاس هرای آموزشری ضرمن اخرراج، داوطلرب برابرر تعهرد اخرذ شرده موظرف بره پرداخرت                   هزینه های مربوطه می باشد وحتی درصورت صدور قرارداد حقوقی لغو و بلااثر می گردد.

 • به مدارکی که پس از اتمام مهلت ثبت نام ارسال شود ترتیب اثرر داده نمری شرود.لیکن در صرورت ارسرال مردارک نراقص، تصمیم گیری در خصوص پذیرش و یا رد آن به عهده کمیته آزمون خواهد بود .
 • استفاده از سهمیه استخدامی ایثارگران مشرروط بره برخرورداری داوطلبران از شررایط موضروع مفراد )شررایط احرراز مردرکتحصیلی( و )بومی بودن( با رعایت سایر مفاد این دستورالعمل و طبق قوانین ایثارگران می باشد.

تبصره: استفاده از سهمیه معلولین با رعایت مفاد این دستورالعمل بلامانع است.

۹۹- در صورت عدم مراجعه پذیرقته شدگان در مهلت مقرر و یا انصرا  آنان قبرل از شرروع دوره آموزشری از پذیرفتره شردگانذخیره جهت شرکت در دوره دعوت به عمل خواهد آمد مشروط بر این که فرد ذخیره قبل از شروع دوره توسرط هسرته گرزینشدانشگاه معرفی گردد.

۹۰- سپردن تعهد رسمی به دانشگاه قبل از شروع به تحصیل مبنی بر این که پس از اتمام دوره آموزش بهورزی در خانه بهداشرتمورد تعهد حداقل به مدت ۱۸ سال و به صورت شیفتهای مورد نظر دانشگاه همراه با بیتوته در روستا انجام وظیفره نمای نرد؛ الزامریاست.

 1. ۹۴. در پذیرش بهورز، اولویت گزینش با داوطلبان دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم واجد شررایط بروده و برر همرین اسراس نیرزرویه جذب افراد برای ثبت نام به ترتیب با فارغ التحصیلان مقطرع کراردانی در روسرتای اصرلی و سرپس روسرتاهای قمرر تحرتپوشش خانه بهداشت صورت می پذیرد.

 

 


۶ خرداد ۹۶ – استخدام دانشگاه علوم پزشکی کرماندانلود آگهی جدید

 


دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود در واحدهای تحت پوشش طبق مفاد دستور العمل اجرای پذیرش و استخدام بهورز در نظر دارد از محلل سهمیه استخدامی شماره ۲۰۹/۸۵/د مورخ ۹۵/۲/۱ معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت متبوع تعداد ۱۱۷ نفر از افراد واجد الشرایط را از طریق امتحان عمومی و تخصصی، مصاحبه و گزینش برای پذیرش در رشته شغلی بهورز به صورت قراردادی طبق اطلاعیه ذیل استخدام نماید:

جهت دریافت اطلاعیه کلیک فرمایید


لیست بیمارستانهای تابعه و تعداد  مورد نیاز دانشگاه علوم پزشکی کرمان

عنوان رشته شغلی

محل جغرافیایی خدمت

تعداد مورد نیاز برحسب جنسیت

جمع تعداد موردنیاز

شرایط احراز

مرد

زن

بهیار

کرمان

مرکز آموزشی درمانی باهنر

۲

۱

۱۶ نفر

(۹ نفر مرد)

( ۷ نفر زن)

دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم در رشته بهیاری

مرکز آموزشی درمانی افضلی پور

۳

۱

مرکز آموزشی درمانی شفا

۱

ـ

مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی

۲

ـ

بردسیر

بیمارستان قائم (عج)

ـ

۱

راور

بیمارستان علی ابن ابیطالب

ـ

۱

سیرجان

امام رضا (ع)

ـ

۱

زرند

بیمارستان سینا

ـ

۱

شهربابک

بیمارستان ولیعصر

۱

ـ

بافت

بیمارستان خاتم الانبیاء(ص)

ـ

۱

عنوان رشته شغلی

محل جغرافیایی خدمت

تعداد مورد نیاز برحسب جنسیت

جمع تعداد موردنیاز

شرایط احراز

مرد

زن

پرستار

کرمان

مرکز آموزشی درمانی باهنر

۶

۳

۳۷ نفر

( ۱۷ نفر مرد)

(۲۰ نفر زن)

دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در رشته پرستاری

مرکز آموزشی درمانی افضلی پور

۴

۶

مرکز آموزشی درمانی شفا

۱

۲

مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی

۳

ـ

بردسیر

بیمارستان قائم (عج)

ـ

۱

راور

بیمارستان علی ابن ابیطالب

ـ

۲

سیرجان

امام رضا (ع)سیرجان

ـ

۳

زرند

بیمارستان سینا

ـ

۱

شهربابک

بیمارستان ولیعصر

۱

۱

بافت

بیمارستان خاتم الانبیاء(ص)

۲

۱

دیدگاه‌ها (0)

 • دیدگاه های فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • دیدگاه های نامرتبط به مطلب تایید نخواهد شد.
 • از درج دیدگاه های تکراری پرهیز نمایید.

*
*